19 mei 2011

Algemene leverings en betalingsvoorwaaarden Dommelweb Internet

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden Dommelweb Internet gedeponeerd bij de KvK 5 december 2003    KvK nummer; 17143125

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

·Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten;

·Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Dommelweb Internet en/of  Holy Moses Internetmarketing. ·Algemene verkoopactiviteiten: de levering aan Cliënt van niet door Leverancier gefabriceerde respectievelijk niet door Leverancier ontwikkelde computerapparatuur en -programmatuur;

·Website-ontwikkeling en -verkoop: de ontwikkeling van de website op basis van door Cliënt te verstrekken gegevens en overeenkomstig de specifikatie;

·Consultancy: alle vormen van advisering en ondersteuning van Cliënt door Leverancier;

·Opleidingen: alle vormen van dienstverlening door Leverancier die betrekking hebben op het opleiden, trainen en instrueren van Cliënt of door hem aangewezen personen;

·IT-services: alle door Leverancier te verrichten vormen van dienstverlening betrekking hebbende op facility management, zoals het operationeel houden van computeromgevingen, netwerkbeheer,

onderhoud van omputerapparatuur en -programmatuur, alsmede automatische gegevensverwerking.

Design: het door Dommelweb ontwikkelde design waardonder alle voorkomende begrippen vallen: karakters, huisstijl, logo’s en de in de website verweven grafische elementen.

 

Artikel 2 Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,

levering van diensten en zaken van Leverancier alsmede op de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Leverancier gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Leverancier te worden bevestigd.

2.Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Cliënt binden Leverancier niet tenzij deze schriftelijk door Leverancier zijn aanvaard, waarbij voor al het overige de algemene voorwaarden van Leverancier van toepassing blijven.

3.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien enige clausule van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

4.Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of Cliënten te wijzigen.

 

Artikel 3 Prijzen en tarieven

1.De in een aanbieding genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen en tarieven zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende prijspeil, tenzij door Leverancier schriftelijk anders is medegedeeld.

2.Leverancier is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van zijn leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door Cliënt te betalen prijs.

3.Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven, na overleg met Cliënt en onder opgaaf van reden, aan te passen. Cliënt is gerechtigd de juistheid van de door Leverancier opgegeven reden(en) voor te leggen aan de geschillencommissie als bedoeld in artikel 14, die terzake bindend zal beslissen.

4.Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen de prijzen en tarieven jaarlijks door Leverancier worden gewijzigd.

 

Artikel 4 Betaling

1.Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van de gefactureerde bedragen plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.

2.Indien Leverancier zulks verlangt is Cliënt verplicht de overeengekomen prijzen of sommen geheel of gedeeltelijk vooruit te voldoen dan wel genoegzame zekerheid te stellen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

3.Indien Cliënt in gebreke is tijdig te betalen, zal hij, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim zijn en is hij over het openstaande deel van het factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, de wettelijke rente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarboven is Cliënt gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn tekortkomingen en zijn voor zijn rekening alle in redelijkheid door Leverancier gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale factuurbedrag. 4. Indien Client niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen  haar betalinsgverplichtting aan Dommelweb voldoet is Dommelweb gemachtigd de website offline te halen en eventuele voortgaande werkzaamheden te staken net zolang totdat het overeengekomen bedrag is voldaan.

 

Artikel 5 Leveringstermijnen

De door Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal en Leverancier raakt dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan.

De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende gegevens en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn verplichtingen jegens Leverancier. Indien voorzienbaar is dat de leveringstermijn zal worden overschreden, is Leverancier evenwel verplicht om dit aan Cliënt te melden en met hem in overleg te treden over de gevolgen van de overschrijding a!smede over de verdere voortgang. Dit geldt in het bijzonder wanneer tussentijds wijzigingen zijn aangebracht of danwel dat Client op bijzonder wijze bij het project betrokken is geweest.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

1.De eigendom van het door Leverancier geleverde gaat eerst op Cliënt over zodra deze heeft voldaan aan al hetgeen hij aan Leverancier terzake van de levering van diensten of van zaken verschuldigd is, alsmede al hetgeen Cliënt uit anderen hoofde aan Leverancier verschuldigd is.

2.Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarover overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Programmatuur kent een gebruiksrecht en eigendomsrecht. Cliënt heeft  bij aanvang van gebruik van de site gebruiksrecht. Wil hij eigenaar worden van de maatwerksoftware dan dient te worden afgerekend op de software (copyrights). Cliënt is daarna eigenaar. E.e.a gaat in overleg met het programmeursbureau.

3.Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door hem gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 4 Indien de website verhuist naar een andere webbouwer dan Dommelweb of ICT-bedrijf welke gelieerd is aan Dommelweb dan dient Dommelweb hier te allen tijde hiervan in kennis gesteld te worden. Blijft Client hierin gebreke dan is Dommelweb gemachtigd een factuur te versturen voor gebruiksrechts ingaande vanaf de datum van de mutaties. Dommelweb verkrijgt een vergoeding voor het gebruiksrecht en intellectueel eigendom welke Client en Dommelweb overeenkomen waarbij deze worden afgekocht ten bedrage minimaal 20 % van oorspronkelijke totale factuurbedrag voor bouwen van de website inclusief uitbreidingen.

 

Artikel 7 Medewerking van Cliënt

1.Cliënt zal Leverancier steeds tijdig alle door Leverancier gevraagde gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De door Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur en materialen en dergelijke zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Cliënt zal kosteloos zorg dragen voor de door Leverancier of diens medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2.Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Leverancier te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

3.Indien Cliënt niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft Leverancier in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Leverancier het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, waaronder begrepen diens medewerkers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

Artikel 8 Ontbinding

1.De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop Cliënt die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2.Indien Cliënt Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Leverancier niet zal nakomen of indien Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst, voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van Cliënt of diens overlijden, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en met terugvordering van alle zaken waarop het eigendomsvoorbehoud en/of pandrecht van Leverancier rust en deze zaken daartoe bij Cliënt op diens kosten weg te halen, waaraan Cliënt op alle dagen en uren zijn medewerking moet verlenen, dan wel terugvordering van het door Leverancier geleverde, voorzover nog niet betaald, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen is elke vordering welke Leverancier ten laste van Cliënt heeft onmiddellijk opeisbaar.

3.Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Cliënt is aansprakelijk voor alle door Leverancier te lijden schade.

 

Artikel 9 Overmacht

1.Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere oorzaak die leidt tot de tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan de schuld van Leverancier noch voor diens rekening komt. In geval van verhindering ten gevolge van overmacht tot uitvoeren van de overeenkomst is ieder der partijen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

2.In afwijking van het bovenstaande is Leverancier in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst tengevolge van overmacht bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, voor de duur van de verhindering. Cliënt is alsdan bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1.Leverancier zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt Leverancier de verkeerde informatie heeft verstrekt, is Leverancier voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2.De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

3.De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totale bedrag van de door Cliënt verrichte betalingen ten aanzien van deze overeenkomst over de zes maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.

4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden – welke schade echter niet wordt vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden – alsmede de redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor Leverancier bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering, alsmede de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

5.Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk

letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan twee en een half miljoen gulden per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

7.Buiten de in de leden 3 en 6 genoemde gevallen rust Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.

8.Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Cliënt vrijwaart Leverancier tevens voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de Wet persoonsregistraties.

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendom

1.Leverancier behoudt zich alle rechten van intellectuele of industriele eigendom voor met betrekking tot producten van geest welke Leverancier gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier en behoudens de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

3.Rechten van intellectuele eigendom, welke voortvloeien uit een overeenkomst van consultancy, zullen eerst aan Cliënt toekomen nadat alle vorderingen van Leverancier op Cliënt zijn voldaan.

4.Alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen kan vertrouwelijke informatie van Leverancier of van derden bevatten en dient derhalve door Cliënt geheim te worden gehouden, niet aan derden bekend te worden gemaakt of in gebruik te worden gegeven, en slechts door hem gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

5.ledere aansprakelijkheid van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriele eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen de aansprakelijkheid van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Leverancier gewijzigde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

6.Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 12 Geheimhouding

1.Partijen verplichten zich jegens elkander alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden.

2.Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van zevenduizend euro (€ 7.000), onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van de onmiddellijk opeisbare boete kan door een rechter gematigd worden.

 

 

 

Artikel 13 Niet-overname

1.Partijen verplichten zich jegens elkander om gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beeindiging daarvan, van de andere partij geen medewerkers die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, behoudens schriftelijke toestemming van de andere partij.

2.Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000), alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro (€ 500) voor elke dag dat de wederpartij in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van de onmiddellijk opeisbare boeten kan door een rechter gematigd worden.

Artikel 14 Geschillen

1.Een geschil is aanwezig wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. 2. Indien client en Dommelweb niet tot een vergelijk komen dan wordt geschil voorgelegd aan de kantonrechter. Het oordeel van de rechter is bindend.

Artikel 15 Algemene verkoopactiviteiten

1.Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op algemene verkoopactiviteiten dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 14, van toepassing.

2.Levering van de goederen geschiedt door bezitsverschaffing door Leverancier aan Cliënt. Indien installatie door Leverancier zal plaatsvinden, dient Cliënt voor alle noodzakelijke faciliteiten zorg te dragen.

3.Aflevering geschiedt af magazijn. De goederen zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken. Indien er sprake is van manco’s in de levering, is Leverancier gerechtigd het ontbrekende deel daarvan binnen een redelijke termijn na te leveren en/of het beschadigde deel te vervangen zonder dat Cliënt gerechtigd is om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen of schadevergoeding van Leverancier te verlangen hoe ook genaamd.

4.Indien Cliënt nalatig is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering van goederen dient mee te werken, zijn de goederen voor risico van Cliënt vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. Cliënt is in dat geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.

5.Indien Cliënt in gebreke is terzake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Leverancier bevoegd, behoudens de overige aan Leverancier toekomende rechten, de aflevering van de door Cliënt gekochte goederen voor de duur van het verzuim op te schorten, dan wel deze goederen slechts onder rembours af te leveren.

6.Alle reclames moeten schriftelijk geschieden onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en de eventuele oorzaak daarvan en dienen binnen veertien dagen na de ontvangst van de goederen in bezit van Leverancier te zijn. Reclames na die termijn zijn niet-ontvankelijk. Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van de goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of anderszins niet te vermijden en niet door toedoen van Leverancier ontstane afwijkingen leveren geen grond voor reclame op. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Leverancier het recht hetzij van een levering af te zien, hetzij de produkten door andere te vervangen, een en ander met uitsluiting van alle rechten en aanspraken op schadevergoeding van Cliënt.

7.Een schriftelijke mededeling als bedoeld in lid 5, ontheft Cliënt niet van zijn verplichting om de verschuldigde bedragen aan Leverancier geheel en onverkort en zonder enig recht op verrekening overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te voldoen.

8.Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen – tenzij deze beschadigd zijn ontvangen – in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Leverancier te worden gezonden voor rekening en risico van Cliënt. Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan Cliënt in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs die Leverancier Cliënt zou berekenen op de dag waarop de teruggezonden goederen aan Leverancier worden afgeleverd. Leverancier is niet verplicht retourzendingen van Cliënt te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Leverancier van de door Cliënt opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden goederen blijft berusten bij Cliënt totdat hij door Leverancier is gecrediteerd.

9.Gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling zal Leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. De garantieverplichting vervalt indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

10.Voor goederen afkomstig van derden geldt de door deze derde vastgestelde garantietermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover Leverancier apparatuur en programmatuur van derden aan Cliënt levert, zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die apparatuur en programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorvaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt bij Leverancier ter inzage en Leverancier zal deze aan Cliënt op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

 

Artikel 16 Software-ontwikkeling en -verkoop

1.Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op software-ontwikkeling en -verkoop dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 15, van toepassing.

2.Door Leverancier zal computerprogrammatuur worden ontwikkeld conform de schriftelijk overeengekomen specificaties. Aflevering geschiedt eveneens conform de schriftelijk overeengekomen specificaties. Installatie van de software vindt plaats door Leverancier indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

3.Cliënt is verplicht om direct na aflevering dan wel installatie van de software, te controleren of deze voldoet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Indien de software hier niet aan voldoet dan zal Leverancier, na schriftelijke en gedetailleerde in kennisstelling hiervan door Cliënt, binnen een redelijke termijn naar beste vermogen trachten de software aan de specificaties te laten voldoen.

4.Leverancier is slechts verplicht om de broncode van de software aan Cliënt ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.

 

Artikel 17 Consultancy

1.Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op consultancy dan is                 het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 14, van toepassing.

2.Leverancier garandeert dat hij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten. Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Leverancier een adviserend karakter hebben.

3.Leverancier is steeds gerechtigd de persoon die feitelijk aan de overeenkomst uitvoering geeft, te vervangen. In geval van ziekte of andere verontschuldigbare verhindering van de persoon die feitelijk aan de overeenkomst uitvoering geeft, zal Leverancier met Cliënt in overleg treden om de uitvoering van de overeenkomst op een later tijdstip te doen plaatsvinden.

4.Leverancier is steeds gerechtigd – indien zij dit wenst dan wel noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht- bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen in te schakelen waarvan de kosten aan Cliënt zullen worden doorberekend.

 Artikel 18 Opleidingen

1.Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op opleidingen dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 14, van toepassing.

2.Eventuele reis- en verblijfkosten alsmede noodzakelijke literatuur in verband met deelname aan opleidingen zijn niet in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.Leverancier is steeds gerechtigd de persoon die feitelijk aan de overeenkomst uitvoering geeft, te vervangen. In geval van ziekte of andere verontschuldigbare verhindering van de persoon die feitelijk aan de overeenkomst uitvoering geeft, zal Leverancier met Cliënt in overleg treden om de uitvoering van de overeenkomst op een later tijdstip te doen plaatsvinden.

4.Leverancier is steeds gerechtigd om de aanvangsdata en -tijden van de opleidingen en trainingen en dergelijke, indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft, te wijzigen. Voorafgaand aan een voorgenomen wijziging zal Leverancier hierover in overleg treden met Cliënt.

5.Leverancier heeft het recht deelname van Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen deelnemer aan een opleiding te weigeren of uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4.

6.Annulering door Cliënt van deelname aan een opleiding is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de opleiding is Cliënt verplicht vijftig procent van de prijs te voldoen. Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de opleiding is Cliënt verplicht honderd procent van de prijs te voldoen. Indien Cliënt dan wel de door aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding tijdens de duur ervan, deelname beeindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, heeft Cliënt geen recht op enige terugbetaling.

7.Leverancier is steeds gerechtigd zonder opgave van redenen de opleiding te annuleren of deelname van Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen Cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Leverancier betaalde bedrag.

8.Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de opleiding laten deelnemen, voorzover de vervanging aan Leverancier wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de opleiding. Vervanging na het begin van de opleiding is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Leverancier op grond van lid 7.

9. Facturen over workshops en trainingen dienen vooraf aan de workshop of training voldaan te worden. Dommelweb behoudt zicht het recht het  geven van een workshop te weigeren indien een factuur niet tijdig is voldaan.

 

Artikel 19 IT-services

1.Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op IT-services dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 14, van toepassing.

2.Overeenkomsten met betrekking tot IT-services worden aangegaan voor de duur van een jaar, en worden telkenmale stilzwijgend voor de duur van een jaar verlengd, tenzij een der partijen schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. Het vorenstaande is niet van toepassing indien partijen anders overeenkomen en is evenmin van toepassing indien de duur van de overeenkomst zich naar zijn aard niet vooraf laat bepalen.

3.Indien de overeengekomen IT-services omvatten: het verrichten van onderhoud van computerapparatuur, dan is het bepaalde in dit lid van toepassing.

a.Onderhoud wordt slechts verricht ten aanzien van door Leverancier geleverde apparatuur en/of de schriftelijk opgegeven apparatuur. Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot andere apparatuur, of als gevolg van onoordeelkundig of anders dan normaal gebruik van apparatuur dan wel koppeling aan niet onder de overeenkomst vallende apparatuur, worden separaat in rekening gebracht.

b.Het onderhoud omvat de door Leverancier noodzakelijk geachte instelling en controle van apparatuur ter voorkoming van storingen, het opheffen van aan Leverancier gemelde en aangetoonde storingen, alsmede de door Leverancier noodzakelijk geachte vervanging van onderdelen. Storingen worden aanwezig geacht indien de apparatuur niet functioneert conform de door Leverancier schriftelijk opgegeven specificaties. Storingen anders dan door natuurlijke slijtage of door eigen gebreken van de apparatuur, vallen niet onder het te verrichten onderhoud.

c.De vervangen onderdelen worden, dan wel blijven, eigendom van Leverancier. De ten behoeve van het onderhoud benodigde apparatuur wordt door Cliënt aan Leverancier ter beschikking gesteld.

 

4.Indien de overeengekomen IT-services omvatten: het verlenen van gebruiksrechten en het verrichten van onderhoud van computerprogrammatuur, dan is het bepaalde in dit lid van toepassing.

a.Cliënt verkrijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van de programmatuur. Het gebruik is uitsluitend bestemd binnen de organisatie van Cliënt en is niet overdraagbaar. Cliënt is niet gerechtigd de programmatuur ter beschikking van derden te stellen op welke wijze ook.

b.Indien een onderhoudsovereenkomst wordt gesloten of indien onderhoud in de gebruiksovereenkomst is inbegrepen, zal Leverancier de aan hem gemelde en aangetoonde storingen naar beste vermogen opheffen. Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot andere programmatuur, of als gevolg van onoordeelkundig of anders dan normaal gebruik van de programmatuur worden separaat in rekening gebracht.

c.Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geheel foutloos zal werken of dat alle fouten zullen worden hersteld. Indien zich indirecte schade voordoet zoals bedoeld in artikel 10, dan zal Leverancier deze schade naar beste kunnen herstellen, zulks echter onverminderd het bepaalde in artikel 10.

d.Indien onderhoud in de gebruiksovereenkomst is inbegrepen, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur, deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Hierdoor vervallen de verplichtingen van Leverancier met betrekking tot de oude programmatuur. Indien de nieuwe versies van de programmatuur daartoe aanleiding geven dan kan Leverancier van Cliënt verlangen dat een nieuwe vergoeding wordt overeengekomen.

 

5.Indien de overeengekomen IT-services omvatten: gegevensverwerking met behulp van computerapparatuur en programmatuur, dan is het bepaalde in dit lid van toepassing.

a.Leverancier zal de gegevensverwerking naar beste kunnen verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken. Leverancier staat er niet voor in dat de gegevensverwerking geheel foutloos zal worden verricht.

b.Het aanleveren en het ophalen van de te verwerken gegevens geschiedt door en voor rekening en risico van Cliënt. De benodigde materialen worden door Cliënt ter beschikking gesteld, conform de aanwijzingen van Leverancier. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem ter beschikking gestelde materialen en instructies.

.De controle van de resultaten geschiedt door Cliënt.

Artikel 20 Hosting 1 Client is verplicht gefactureerde bedrag te voldoen binnen de in de voorwaarden gestelde termijn.

2 Dommelweb is een reseller-provider. Dit betekent dat de benodigde de webcapaciteit wordt ingekocht. Derhalve zijn wij nimmer aansprakelijk voor foutmeldingen op de server en mogelijke schade die daaruit voortvloeid.

3 Dommelweb verplicht zich echter zogauw er storingen gemeld worden deze door te geven aan de klant.

4 Dommelweb is niet aansprakelijk voor foutmeldingen welke veroorzaakt worden door client, werknemers van client of opdrachtnemers van client.

5 Hosting wordt overeengekomen voor de duur van jaar en kan tussentijds niet beeindigd worden.  Dommelweb is gerechtigd administatieve  kosten voortvloeiend uit de beeindigding te verhalen op client. Dit geldt voor zowel kosten wanneer men bij dezelfde provider blijft alsmede een verhuizing naar een andere provider.

6 Opzegging dient schriftelijk en per post te worden aangevraagd en wel drie maanden voor het aflopen van de termijn.7 Indien er sprake is van afwijkende tarieven dan is men dat vooraf uitdrukkelijk vooraf overeengekomen. Indien niet het geval dan wordt gebruikt gemaakt van tarieven die online staan.

8 Dommelweb aanvaard geen enkele kosten welke voortkomen uit uitbreiding van webspace, hosting, domeinnamen e.d. welke niet vooraf zijn gecommuniceerd en worden gefactureerd conform prijslijst. 

Artikel 21 Zoekmachine optimalisatie

1.Leverancier zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt voor het product zoekmachine optimalisatie gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines.

2. Leverancier heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een zo hoog mogelijk positie worden gestreefd. Leverancier behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden of het niet voldoen en/of opvolgen van de door Klant verstrekte adviezen.

3.Leverancier zal de gegevensverwerking naar beste kunnen verrichten overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken. Leverancier staat er niet voor in dat de gegevensverwerking geheel foutloos zal worden verricht.

4.Het aanleveren en het ophalen van de te verwerken gegevens geschiedt door en voor rekening en risico van Klant. De benodigde materialen worden door Klant ter beschikking gesteld, conform de aanwijzingen van Leverancier. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem ter beschikking gestelde materialen en instructies.

5.De controle van de resultaten geschiedt door Klant.

6.Op verzoek van Leverancier levert Klant aan Leverancier gegevens, zodat Leverancier de website kan bewerken op de server en om de bezoekersgegevens en website statistieken te kunnen monitoren.

7.Klant geeft aan Leverancier toestemming om wijzigingen op de website van Klant aan te brengen die zowel technisch als inhoudelijk van aard kunnen zijn.

8.De Klant erkent dat:

(i) Leverancier geen garantie geeft, noch kan geven, ten aanzien van de positie die Klant’s website zal innemen in de resultaten van de zoekmachines.

(ii) Leverancier in het kader van artikel 10 niet aansprakelijk is voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en Yahoo.

 

Artikel 22 Zoekmachine adverteren (Google AdWords)

1.Klant zal Leverancier inzage geven in de opleverde vertoningen en kliks en kan deze overleggen.

2.Klant is zich bewust dat Google niet precies af te grenzen valt en dat een marge in acht dient te worden gehouden met een overklikratio van maximaal 150,-. (welke voor rekening van de klant komen).

4.Leverancier zal een dagbudget samenstellen welke in overeenstemming is met de door de klant in te zetten budget.

5.Duur van de campagne wordt vastgelegd in een vooraf overeengekomen contract.

 

Artikel 23 Campagne

1.Middels deelname aan de campagne kan een Klant tegen betaling advertenties laten plaatsen op internetpagina’s van Google en/of Partners die zoekresultaten weergeven. De Klant informeert Leverancier daartoe omtrent het soort zoekresultaten waarbij de Klant zijn advertenties getoond wenst te zien. Hij verschaft hiertoe aan Leverancier Targets, op basis waarvan bepaald zal worden op welke zoekresultaatpagina’s zijn advertenties geplaatst zullen worden. Na ontvangst van het verzoek van de Klant zendt Leverancier de Klant deze overeenkomst met op het voorblad weergegeven de wensen van de Klant. Na ondertekening en retournering door de Klant van de ondertekende overeenkomst, tezamen met de door de Klant gewenste tekst voor de advertentie, zorgt Leverancier voor verwerking van de opdracht in de campagne en voor plaatsing van de gevraagde advertentie(s) op de internetpagina’s van Google die de door de Klant bedoelde zoekresultaten bevatten.

2.De positionering van de advertenties op de zoekresultaatpagina’s hangt af van de door de Klant betaalde vergoeding en van het aantal malen dat een bezoeker van Google op de advertentie klikt. Hoe hoger de betaalde vergoeding is en hoe vaker een advertentie wordt aangeklikt, hoe hoger op de zoekresultaatpagina de advertentie zal worden geplaatst.

3.Overeenkomsten met betrekking tot zoekmachine adverteren worden aangegaan voor de minimale duur van drie maanden, en worden telkenmale stilzwijgend voor de duur van een drie maanden verlengd, tenzij een der partijen schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de betreffende periode. Het vorenstaande is niet van toepassing indien partijen anders overeenkomen en is evenmin van toepassing indien de duur van de overeenkomst zich naar zijn aard niet vooraf laat bepalen.

 

Artikel 24  Plaatsen en op de doelgroep richten van advertenties

Leverancier zal zich redelijkerwijs inspannen de advertenties van de Klant te plaatsen op de Google website en op (i) de “content pagina’s” van Google of Partners; en (ii) zoekpagina’s van Partners (tenzij Klant ervoor heeft gekozen dat de advertenties niet op de onder (i) en (ii) genoemde pagina’s zullen worden geplaatst en Klant dit middels een e-mail of telefonisch aan Leverancier, afhankelijk van welk van deze twee opties van toepassing is, heeft laten weten).

 

Artikel 25 – Inhoud en positionering

1.De Klant erkent en aanvaardt dat:

(i) de positionering van advertenties op Google of Partner (indien van toepassing) bepaald wordt door Google respectievelijk de Partner;

(ii) Leverancier dezelfde Target aan meerdere adverteerders mag aanbieden;

(iii) zijn advertenties mogelijk niet worden geplaatst indien er voor een bepaalde Target meer adverteerders of advertenties dan beschikbare advertentieruimte zijn of indien de advertentie van de Klant niet voldoende klikken genereert.

2.Uitsluitend Klant is verantwoordelijk is voor (i) de Targets, ongeacht of deze door of voor Klant zijn vervaardigd, (ii) het Advertentiemateriaal ongeacht of dit door of voor Klant is vervaardigd, (iii) de content op de website(s) waarnaar Klant in zijn advertenties doorlinkt, en (iv) diensten en producten waarvoor geadverteerd wordt (tezamen de “Adverteerder Diensten”).

3.Leverancier heeft te allen tijde het recht een advertentie, Advertentiemateriaal en/of een Target te weigeren of verwijderen, ongeacht de reden daarvoor. Daarenboven mag Leverancier de omvang en/of het formaat van advertenties wijzigen, nieuwe zoekwoorden selecteren en/of bestaande zoekwoorden wijzigen.

 

Artikel 26 – Garanties

1.Klant garandeert dat:

(i) alle informatie die hij aan Leverancier verschaft met betrekking tot deelname aan de Campagne juist en actueel is;

(ii) hij gerechtigd is Leverancier toe te staan zijn advertentie(s) (inclusief Targets) en het Advertentiemateriaal te gebruiken, reproduceren, weergeven overbrengen/doorgeven en verspreiden (hierna tezamen “Gebruik”);

2.De Klant erkent dat:

(i) Leverancier geen garantie geeft, noch kan geven, ten aanzien van het moment van plaatsing van een advertentie, het aantal malen dat een advertentie wordt weergegeven, het aantal klikken op een advertentie of het aantal afbeeldingen, of Conversion.

(ii) Leverancier in het kader van artikel 10 niet aansprakelijk is voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google (Adwords) en Overture (Yahoo Company).

3.Ieder der partijen doet afstand van zijn rechten jegens de andere partij ten aanzien van enige garantie (mondeling of schriftelijk) die niet expliciet is vermeld of waarnaar niet verwezen wordt in de Overeenkomst.

 

Artikel 27 – Statistieken

1.Statistieken worden per jaar afgenomen en gefactureerd. Klant draagt zorg voor een tijdige afdracht.

2.Leverancier draagt zorg voor goed functioneren van de statistiekenfunctie en overlegt Klant login-gegevens.

3.Klant ontvangt regelmatig rapportages via e-mail.

4.Leverancier is niet aansprakelijk voor storingen van welke aard dan ook die extern worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het verwijderen van scripts door Klant, of  storingen op server van Klant.

5.Lopende acties waarbij statistieken en Google-adwords samen worden aangeboden staan op zichzelf. Statistieken loopt altijd per jaar en Google adwords per periode. Beide zijn aparte dienstverlenende services van Leverancier.

6.Door of vanwege Leverancier verstrekte (statistische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Klant geen rechten worden ontleend. Voor zowel de diensten Zoekmachine optimalisatie als Advertenties geldt derhalve een inspanningsverplichting en geen prestatie verplichting.